صدای شُر شُر آب از پشت داشبورد خودرو

صدای داشبورد خودرو

یکی از مشکلاتی که جدیدا شایع شده است، صدای آب یا شر شر آب که پشت داشبورد شنیده میشود.

ایراد کار از رادیات بخاری خودرو است که دقیقا پشت داشبورد قرار دارد.

وقتی حباب داخل رادیات ایجاد میشود باعث میشود هنگام حرکت یا تکان خودرو صدای اب شنیده شود.

روش حل

ابتدا رادیات اصلی خودرو رو با روشهای صحیح هواگیری کنید.

درصورت جواب نگرفتن درب رادیات خودرو خود را هنگامی که موتور سرد میشود باز بگذارید.

میتوانید این کار را به هنگام شب انجام دهید و بگذارید حداقل ۸ ساعت درب رادیات باز بماند.

این روند را ۵ الی ۸ روز متوالی انجام بدهید تا به نتیجه مطلوب برسید. به مرور نتیجه کار را خواهید دید.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱