دلایل خراب شدن استپر ماشین

استپر ماشین

۱-خاموش شدن ماشین به خصوص در زمان رها کردن ناگهانی پدال گاز

۲-کاهش دور موتور به مقدار قابل توجه در زمان گرفتن کولر ودور ارام خودرو.

۳- گاز خوردن بی دلیل پس از روشن شدن موتور خودرو.

۴-ثابت نبودن بی دلیل دور موتور در دور ارام و کاهش افازیش دور خودرو بدون دلیل

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱