چگونه شمع خودرو را تمیز کنیم؟

شمع خودرو

۱- دهانه شمع را در فاصله هر ۵۰۰۰ کیلومتر و یا هر موقع که از روی موتور باز کرده و ملاحظه نمودیم که تنظیم نمی باشد پس از تمیز کردن باید تنظیم نمائیم.

۲- شمع های کثیف را با برس سیمی و بنزین و یا با دستگاه شمع پاک کن باید تمیز کنیم.

۳- شمع های کهنه را به موقع تعویض نمائید.

۴- با دستگاه های شمع پاک کن می توان صحت عمل جرقه زنی شمع را کنترل نمود. دستگاه محلی دارد که به لوله باد کمپرسور متصل شده و می توان فشار محفظه جرقه زنی آن را مانند فشار تراکم موتور بالا برد و با فشردن دکمه ای جرقه در سر شمع ایجاد نمود و شکل جرقه را در آیینه دستگاه مشاهده کرد- هر گاه در فشار تراکم معین رنگ جرقه آبی یا بنفش باشد وضع شمع خوب – زرد یا قهوه ای باشد شمع ضعیف و اگر جرقه نزد شمع خراب است.

۵- در روی موتور در حالت آزاد کردی می توان با کشیدن تک تک وایرها از روی مشع از کار کردن شمع ها اطمینان حاصل نمود. هر گاه با کشیدن وایر سر شمع و اتصال بدنه نمودن آن وضع کار موتور تغییر نماید و موتور بلرزاند کار آن شمع مورد قبول و در صورتی که تغییری دیده نشود شمع مورد آزمایش معیوب است.

تمیز کرن شمع:

۱- دهانه شمع را در فاصله هر ۵۰۰۰ کیلومتر و یا هر موقع که از روی موتور باز کرده و ملاحظه نمودیم که تنظیم نمی باشد پس از تمیز کردن باید تنظیم نمائیم.

۲- شمع های کثیف را با برس سیمی و بنزین و یا با دستگاه شمع پاک کن باید تمیز کنیم.

۳- شمع های کهنه را به موقع تعویض نمائید.

۴- با دستگاه های شمع پاک کن می توان صحت عمل جرقه زنی شمع را کنترل نمود. دستگاه محلی دارد که به لوله باد کمپرسور متصل شده و می توان فشار محفظه جرقه زنی آن را مانند فشار تراکم موتور بالا برد و با فشردن دکمه ای جرقه در سر شمع ایجاد نمود و شکل جرقه را در آیینه دستگاه مشاهده کرد- هر گاه در فشار تراکم معین رنگ جرقه آبی یا بنفش باشد وضع شمع خوب – زرد یا قهوه ای باشد شمع ضعیف و اگر جرقه نزد شمع خراب است.

۵- در روی موتور در حالت آزاد کردی می توان با کشیدن تک تک وایرها از روی مشع از کار کردن شمع ها اطمینان حاصل نمود. هر گاه با کشیدن وایر سر شمع و اتصال بدنه نمودن آن وضع کار موتور تغییر نماید و موتور بلرزاند کار آن شمع مورد قبول و در صورتی که تغییری دیده نشود شمع مورد آزمایش معیوب است.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱