عوامل موثر بر لرزش موتور خودرو

لرزش موتور خودرو

۱- تنظیم نبودن لقی سوپاپ ها

۲- خراب بودن یکی از شمع یا وایر ها

۳- کار نکردن یکی از انژکتور ها

۴- کم بودن فشار سوخت

۵- تنظیم نبودن تایمینگ موتور

۶- معیوب شدن دسته موتور

۷- خرابی یکی از سنسور های اکسیژن،دما و فشار هوا، دمای آب

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱