عیب یابی پمپ بنزین و مراحل رفع آن

پمپ بنزین خودرو

– سوئیچ را در off قراردهید

– کانکتوردسته سیم را ازپمپ جدا کنید

– مولتی متررادروضعیت اندازه گیری اهم قرار دهید

– پراپ های مولتی متر رابه پین های ترمینال پمپ بنزین وصل کنید

– اگرمقاومت ۱ اهم یاکمتراست تااینجا درست است، حالا مولتی متر را در وضعیت اندازه گیری ولتاژ قراردهید، پراپ های مولتی‌متررا به پین‌های ترمینال پمپ‌ بنزین وصل کنید

– سوئیچ‌ رادرحالتON قرار دهید، مقدارولتاژ اگر ۱۲ است پمپ‌بنزین سالم‌است(ولتاژ به مدت۲ تا ۳ثانیه ۱۲است)

اگربا انجام موارد بالابه مشکل برخورد کردید

– فیوز پمپ بنزین معیوب است

– سوئیچ اینرسی خراب است

– کانکتور یا اتصال الکتریکی معیوب است

– دسته سیم پمپ بنزین معیوب است

– رله دوبل معیوب است

توجه: خرابی ‌یا عملکرد نادرست پمپ‌ بنزین وضعیت های زیررا ایجاد می کند:

۱-موتور روشن نمی شود

۲-هنگام گازدادن موتور خاموش می شود

۳-قدرت موتور، شتاب وسرعت خودرو کاهش می یابد

۴-هنگام قرارگرفتن موتورتحت بار زیاد موتور ریپ می زند

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱