ادونسر و تاثیر آن در خودروی گازسوز

ادونسر خودروی گازسوز

ادونسر ( پيش انداز جرقه ) :

همانطور که از اسمش هم پیداست ادونس به معنی جلو انداختن می باشد (TAP : Timing Advance Processor)

ای سی یو (ECU) زاويه جرقه را كنترل مي كند كه اين زاويه در حالت سوخت بنزين و گاز تفاوت دارد. اما این زاویه بر اساس بنزین تنظیم گردیده که زمان صحيح جرقه در كاركرد موتور اهميت بسزايي دارد.

احتراق خيلي دير مساوي است با : افزايش آلودگي هيدروكربنها

احتراق زود هنگام مساوي است با : افزايش آلودگي NOx ها

با توجه به ماهيت سوخت بنزين و گاز :

سرعت شعله در مخلوط هوا و گاز كمتر از مخلوط هوا و بنزين است . به همين دليل براي احتراق كامل در موتور گازسوز، زمان بيشتري نسبت به موتور بنزيني لازم است.

بنابراين مي بايست احتراق در سيلندر زودتر اتفاق بيافتد. به همين منظور زاويه جرقه موتور به ميزان ۷ الي ۱۸ درجه ( بسته به نوع خودرو ) نسبت به موتور بنزيني در شرايط مشابه پيش انداخته مي شود . یعنی عکس عملِ ریتارد ، آوانس می گردد و كاهش آلودگي و مصرف سوخت و تأثير مثبتي بر شتاب خودرو دارد .

البته باید متذکر شویم مقدار شتاب هم بسته به نوع خودرو متفاوت تغییر می کند ، به فرض مثال در خودروی پیکان کاربراتوری حدود ۱۵ درصد افزایش شتاب در نصب ادونسر داریم اما مثلا در خودروی روآ یا پیکان انژکتوری حدود ۶ درصد و در خودروهای پژو و سمند

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱

حدود ۱۰ درصد