هم ترازی چرخ خودرو

تراز چرخ خودرو

هم ترازی چرخ خودرو چیست؟ترازی شامل تنظیم ۳ زاویه اصلی لاستیک های خودرو برای اطمینان از طی مسیر درست توسط خودرو یا رانندگی در مسیر چرخش فرمان است. زیرا با گذشت زمان سیستم تعلیق خودرو با توجه به عوارض جاده ای و این سو و آن سو حرکت کردن دچار نوسان و انحراف از تراز اصلی و صد درصدی خود می شود.

با گذشت زمان ممکن است این عدم دقت در تراز چرخ سبب اتفاقات ناگوار و از کنترل خارج شدن خودرو شود که بدیهی است راندن با خودرو مورد نظر بسیار نا امن و خطرناک است.

خرید باتری کیا موهاوی

برای پی بردن به این نقص اگر فرمان خود را در خارج از مرکز به حرکت درآورید ولی خودرو در حال حرکت مستقیم باشد و البته اگر در حل حرکت مستقیم باشید و خودرو دچار نوسان به راست و چپ باشد به طور یقین سیستم تراز خودرو شما دچار اشکال بوده و بسیار نا ایمن است و در نهایت اگر خودرو از یک سمت جاده به سمت دیگر جاده با وجود عدم چرخش فرمان در حرکت باشد احتمال بروز یک واقعه ناگوار بسیار بسیار جدی است.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱