مراحل صحيح جایگزینی باتری نو با باتری کهنه چيست؟

مراحل صحيح جایگزینی باتری نو با باتری مستعمل

قبل از برداشتن باتری قديمي روی كابل متصل به قطب مثبت علامت زده تا از نصب معكوس باتری جديد جلوگيری گردد.

ابتدا كابل متصل به قطب منفي را از باتری جدا كنيد. سيني و ضامن های مربوطه اش را بررسي نماييد.

قسمت هايی كه در آستانه خوردگي قرار دارند را با آب و جوش شيرين شسته ، خشك كرده و رنگ آميزی نماييد.

پس از اتصال كابلها به قطبين باتري ،لايه نازكی از گريس را روی قطبين باتري بماليد تا از تماس اين محل با اسيد جلوگيری گردد.

معمولا اندازه قطب مثبت باتري كمي بزرگتر از قطب منفي است

پيشنهاد ميگردد هر زمان كه قصد تعويض باتری خود را داريد، از صحت كاركرد ساير اجزا الكتريكي خودرو (آفتامات ، دينام ، استارت ، سيم كشي واتصالات) اطمينان حاصل نماييد.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱