اقدامات لازم جهت سرویس و نگهداری صحیح از باتری خودرو چیست؟

نگهداری صحیح از باتری خودرو

سرويس دوره ای باتری مطابق مراحل ذيل انجام می پذيرد:بازديد چشمی از اتصالات ،كابلها ، سينی باتری و …. .

رفع سولفاتهای ظاهری بر روی قطبين ، كابلها و …. .

اطمينان از عدم شكستگی بدنه باتری.

كنترل وضعيت سطوح الكتروليت در تمامی خانه های باتری.

اطمينان از باز بودن منافذ پيچها و همچنين بسته بودن كامل آنان.

توجه داشته باشيد كه نحوه صحيح مراقبت از باتری ميتواند عمر باتری را به نحو محسوسی افزايش دهد.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱