آشنايی با عناوین ثبت شده روی جلد باتری

عناوین ثبت شده روی جلد باتری

جريان استارت در سرما ICC یا CCA
بر اساس استاندارد اروپايی DIN جريان استارت در سرما : شدت جریانی است، که باتری ۱۲ ولتی قادر است تا رسيدن به حداقل ۶ ولت در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد و به مدت حداقل ۱۵۰ ثانيه با آن تخلیه شود. (اعداد فوق در استانداردهاي مختلف متفاوت خواهند بود).

نوع باتری (ازنظر نحوه سرويس ونگهداری):

اين علائم نشان دهنده ميزان نياز باتری به سركشيهای دوره ای بوده و درج كلمه MF به معنای حداقل نياز به سرويسـهای دوره ای ميباشد.

اين علائم بين المللی بوده و در ايران نيز كليـه باتری های توليـدی دارای علامت استاندارد ، می بايست دارای اين علائم باشند.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱