چگونگی باز کردن و بستن سر باتری ها

هنگام باز کردن و یا بستن سرباتری ها نکته زیر را دقت فرمائید

قبل از شروع به باز کردن بست های سر باطری اگر روی آنها سولفاته شده است، حتما می بایستی با آب داغ فروان سر باطری را بشوئید.

سولفاته های سر باطری اجازه باز شدن سر باطری را نمی دهد.

برای بازوبسته کردن بستهای باتری می باید به طریقی انجام گیرد که تماس ابزار با بدنه باعث تولید جرقه نشود چراکه این اتفاق می تواند در صورت دستپاچه شدن فرد باعث حتی ترکیدن باطری گردد.

رعایت نکته زیر به راحتی مانع این حادثه می گردد و به راحتی وبدون هیچ نگرانی می توان باطری خودرو خود را باز و بسته نمائید.

خرید باتری ام وی ام ۱۱۰

فقط لازم است در زمان بازکردن بست باطری ماشین در ابتدا بست قطب منفی (اتصال بدنه) از روی باطری به طور کامل باز نمائید.

این کار باعث خواهد شدجریان برق از کل بدنه عبور ننمائیدو اگر احتمالا در هنگام باز کردن بست قطب مثبت آچار به جداره خودرو برخورد کند جرقه تولید نشود.

در زمان بستن باطری نیز برای جلوگیری از این حادثه باید در ابتدا بست قطب مثبت بسته شود و در نهایت بست قطب منفی نصب گردد.

برای باز کردن تحت هیچ شرایطی از ضربه برای جداکردن بست از قطب باطری استفاده نکنید.

چراکه باعث قطع اتصالات داخل خانه های باطری و هم چنین ریزش صفحات سربی آن می گردد.

برای جدا کردن تا حد امکان پیچ بست را کاملا باز کرده و سپس با حرکت آرام بست را به سمت چپ و یا راست بچرخانید تا آزاد گردد.

برای جلوگیری از سولفاته شدن می توان روی بست را با گریس و یا مایع ظرف شوئی بپوشانید.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱