نحوه کار جریان ولت متر مستقیم در خودرو

نحوه کار جریان ولت متر

ولت متر جریان مستقیم در خودرو چگونه کار می کند؟

ولت مترهای معمولی شامل یک آمپرمتر حبابی و یک مقاومت بزرگ هستند که بطور سری به هم بسته شده اند.

اگر دو سر این ولتمتر را به باطری وصل نمائیم جریانی از مقاومت سری و سیم پیچی آمپرمتر می گذرد.

چون شدت جریان با ولتاژ متناسب است انحراف عقربه با ولتاژ هم متناسب خواهد بود و صفحه مدرج را می توان مستقیماَ‌بر حسب ولت مدرج نمود.

ولتمتر همیشه به طریق موازی در مدار قرار می گیرد.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱