میزان حرارت خودرو می بایستی چه مقدار باشد؟

تاثیر حرارت موتور خودرو بر باتری ماشین

چون در موتور عمل احتراق صورت مي گيرد بنابراين درقطعات داخل موتور اتومبيل حرارت توليد مي شود و اگراين حرارت به وسيله دستگاه خنك كننده گرفته نشود، باعث خسارات زيادي مي گردد و از طرفي كمبود حرارت نيز باعث خرابي موتور خواهد شد پس موتور بايد هميشه داراي حرارت متعادل باشد.

بهترين حرارت براي موتور ۸/۷۳ الي ۸۲ درجه سانتي گراد (۶۵ الي۱۸۲ درجه فارنهايت) است.

انواع دستگاههاي خنك كننده عبارتند از:

دستگاه خنك كننده مستقيم، كه كليه دستگاه با هوا خنك مي شود.

دستگاه خنك كننده غير مستقيم، كه كليه دستگاه با آب خنك مي شودو داراي رادياتور مي باشند.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱