علت فلوت کردن کاربراتور (سرریز کردن کاربراتور) ماشین چیست؟

لوت کردن کاربراتور (سرریز شدن):اولین علت: گیر کردن سوزن شناور به علت عبور مواد خارجی موجود در سوخت

برطرف کردن عیب: سوزن شناور را پیاده کرده و آن را کاملاَ تمیز نمائیم.

دومین علت: کثیف بودن صافی بنزین

خرید باتری تویوتا CHR

برطرف کردن عیب: صافی بنزین را پیاده کرده و آن را کاملاَ تمیز نمائیم.

سومین علت: بالا بودن سطح سوخت پیاله

برطرف کردن عیب: سطح سوخت را بررسی و در صورت لزوم تنظیم نمائیم

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱