جهت نصب باتری بر روی خودرو بايد به چه نكاتی توجه نمود؟

نحوه نصب باتری ماشین

– آماده سازی باتری

– كنترل دانسيته و سطح الكتروليت

– نحوه جبران کاهش سطح الکترولیت

– دقت در نصب کابل ها

در صورتی كه باتری خودرو از نوع شارژ خشك باشد تنها الکترولیت مناسب برای استفاده محلولی متشكل از ۳۶ گرم اسید سولفوریک خالص و ۶۳ گرم آب مقطر است.

خرید باتری جک جی ۵

پس از ریختن الكتروليت به داخل سله های باتری نو و گذشت زمانی در حدود ۲۰ دقیقه ، باتری آماده انجام عمل استارت بر روی خودرو خواهـد بود و نیـازی به انجام شـارژ الکتـریکی اولیـه توسط خریـدار نمی باشد. (اين زمان با توجه به زمان و شرايط نگهداری باتری بين ۲۰ تا ۶۰ دقيقه متغير است).

كابلهای متصل به باتری جريانهای قوی الكتريكی را از خود عبور می دهند

از انجايی كه قطبين باتري وكابلها به مرور در اثرتماس با اسيد دچار خوردگی شده و مقاومت الكتريكی در آنها افزايش يافته و در نتيجه جريان عبوری در آنان با مشكل مواجه ميگردد.

لذا می بايست از صحت وضعيت كابلها و قطبين باتری اطمينان حاصل نمود

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱