باتری در خودرو چه وظایفی دارد؟

وظایف باتری در ماشین

۱- تامین و انتقال نیرو به استارت و دستگاه ایجاد جرقه جهت روشن نمودن اتومبیل .

۲- کمک در تامین انرژی الکتریکی لازمه خودرو در زمانی که نیازهای الکتریکی بیش از مقدار تولید شده توسط دینام باشد.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱