عوامل موثر بر کاهش عمر باتری چیست؟

طول عمر باتری خودرو

عوامل موثر بر كاهش عمر باتری چيست؟

۱- كار در شرايط گرما و سرمای زياد

۲- استفاده از مصرف کننده های پر مصرف و خارج از حدود تعريف شده در خودرو

۳- استفاده نكردن از باتری برای مدت طولانی

۴- مراقبت و نگهداری غير صحيح

۵- استفاده طولانی از وسايل برقی خودرو حين خاموش بودن موتور خودرو

۶- تحت شارژ بودن دائم (اور شارژ)

۷- عملكرد نادرست سيستم برق خودرو

خرید باتری اچ سی کراس

كار در شرايط گرما:
با افزايش درجه حرارت محيط كاركرد باتری عمر باتری كاهش می يابد.

كار در شرايط سرما:
هوای سرد تاثير كند كننده ای بر عملكرد الكتروشيميايی باتری داشته و توان عملياتی آن را به شدت كاهش می دهد.

از سوی ديگر هواي سرد موجب سفت شدن روغن موتور شده ، لذا به حركت درآمدن اوليه موتور توسط استارت ، به شدت جريان بيشتری نيازمند می باشد.

تاثير دما بر ظرفيت الكتريكی باتری و همچنين ميزان نياز انرژی الكتريكی برای استارت اوليه خودرو در شرايط دمايی مختلف:

استفاده از مصرف کننده های بزرگ:

كشيدن جريانهاي الكتريكي خارج از حدود تعريف شده از باتري موجب تخليه بيش از حد باتري و در نهايت كاهش طول عمر باتري ميگردد.
استفاده نكردن از باتری برای مدت طولانی:

استفاده نكردن از باتری برای مدت طولانی بروز پديده تخليه خود به خود ناشی از عوامل داخلی و همچنين در برخی موارد عوامل خارجی (برق دزدی) موجب تخليه الكتريكی در باتری ميگردد.

همچنين به دليل چند سطحی شدن غلظت الكتروليت (ته نشين شدن اسيد ) برخی اختلالات در باتری به شرح ذيل به وقوع ميپيوندد.

خوردگی شبكه

ريزش خمير

ته نشين اسيد

خوردگی عايق

لجن شدن صفحات در پايين دسته صفحه

سولفاته شدن صفحات در بالای دسته صفحه

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱