ظرفیت باتری ماشین چیست؟

ظرفیت باطری ماشین

ظرفیت باتری میزان شارژ ذخیره شده توسط باتری است (آمپر- ساعت) و با جرم فعال ماده تعیین می شود. ظرفیت باتری حداکثر میزان انرژی را ارائه می دهد که می تواند از باتری تحت شرایط مشخص معینی استخراج شود.ظرفیت های واقعی ذخیره انرژی باتری می تواند به طور معنی داری از ظرفیت صوری آن متفاوت باشد.

ظرفیت باتريبه شدت به عمر و گذشته تاریخی باتری، شارژ شدن یا تخلیه شدن باتری و دما بستگی دارد.

واحد ظرفیت باتری: آمپر ساعت

انرژی ذخیره شده در باتری ظرفیت باتری نامیده می شود که هم با وات ساعت (Wh)، کیلووات- ساعت (kWh) یا آمپر ساعت (Ahr) اندازه گیری می شود.

متداول ترین واحد ظرفیت باتریAh است. از واحد Ah هنگامی که با سیستم های باتری کار می کنند عموما استفاده می شود چون ولتاژ باتری در چرخه شارژ شدن یا تخلیه کردن متفاوت است.

رویکرد دقیق تر تنوع ولتاژ با ادغام ظرفیت (AH x V(t در زمان سیکل شارژ کردن است.

برای مثال، باتری ۱۲ ولت با ظرفیت باتری۵۰۰Ah امکان ذخیره تقریبا ۱۰۰Ah × V12 = Wh 1200یا KWh 1.2 را می دهد.

به خاطر اثر زیادی که میزان شارژ یا دما بر آنالیز دقیق یا عملی ظرفیت باتریوجود دارد اطلاعات بیشتری درباره تنوع ظرفیت باتریتوسط تولید کنندگان باتری فراهم آمده است.

میزان تخلیه

در انواع باتريها، نمی توان از انرژی کامل ذخیره شده در باتری صرف نظر کرد (به بیان دیگر،باترينمی تواند کاملا تخلیه شود) بدون اینکه مشکل جدی ببیند یا آسیب برگشت ناپذیری بهباتريبخورد. میزان تخلیه (DOD) باتری کسری از انرژی است که می تواند ازباتريخارج شود.

برای مثال، اگر DOD باتري توسط تولید کننده ۲۵ درصد باشد پس فقط ۲۵ درصد ظرفیتباتريمی تواند استفاده شود.

علاوه بر این، نباید باتری به زیر DOD خاصی تخلیه شود چون بسیاری از تولیدکنندگان باتری DOD روزانه را مشخص کنند که حداکثر انرژی که می تواند از باتری در یک روز تخلیه شود را مشخص می کند.

خرید باتری ماشین داستر

اثر میزان شارژ و تخلیه

میزان شارژ/تخلیه بر میزان ظرفیت باتریاثر دارد. اگر باتری بسیار سریع تخلیه شود ( مانند اینکه تخلیه جریان بالاست) پس میران انرژی که می تواند از باتری خارج شود کاهش می یابد و ظرفیت باتریپایین تر می آید. تنها کسری از واکنش های کل به فرم های دیگر تبدیل می شود و بنابراین فراهمی انرژی کاهش می یابد.

به طور متناوب، باتری با سرعت بسیار کمی با استفاده از جریان کم تخلیه می شود که انرژی بیشتری می تواند از باتری خارج شود و ظرفیت باتری بالاتر برود. بنابراین، ظرفیت باتریاز میزان شارژ / تخلیه کردن تاثیر می بیند.

روش متداول مشخص کردن ظرفیت باتري، کارکرد زمانی است که کاملا باتری تخلیه می شود (توجه کنید که در عمل، باتری اغلب نمی تواند کاملا تخلیه شود). نماد ظرفیت باتریبه این روش مشخص می شود که به عنوان Cxنوشته می شود جایی که x زمان میزان ساعتی است که باتری تخلیه می شود. C10=xxx (همچنین به عنوان C10=xxx نوشته می شود) که بدین معنی است که ظرفیت باتری xxx است هنگامی که ده ساعت تخلیه باتری انجام شده باشد.

عمر و گذشته باتري

عمر و گذشته باتری اثر عمده ای بر ظرفیت باتری دارد. حتی هنگامی که تولیدکنندگان مشخصات DOD را دنبال می کنند ظرفیت باتری نزدیک به ظرفیت ارزیابی شده برای تعداد محدودی از چرخه های شارژ/ تخلیه می ماند.

گذشته باترياثر زیادی بر ظرفیت دارد که اگرباتريبه زیر حداکثرDOD می آید پس ظرفیت باتری ممکن است قبل از موعد کاهش یابد و تعداد چرخه شارژ/تخلیه ممکن است فراهم نشود.

آمپر ساعت
انرژی ذخیره شده در باتری ظرفیت باتری نامیده می شود که هم با وات ساعت (Wh)، کیلووات- ساعت (kWh) یا آمپر ساعت (Ahr) اندازه گیری می شود.

متداول ترین واحد ظرفیت باتری Ah است. از واحد Ah هنگامی که با سیستم های باتری کار می کنند عموما استفاده می شود چون ولتاژ باتری در چرخه شارژ شدن یا تخلیه کردن متفاوت است.

رویکرد دقیق تر تنوع ولتاژ با ادغام ظرفیت (AH x V(t در زمان سیکل شارژ کردن است.

برای مثال، باتری ۱۲ ولت با ظرفیت باتری ۵۰۰ Ah امکان ذخیره تقریبا ۱۰۰Ah × V12 = Wh 1200 یا KWh 1.2 را می دهد. به خاطر اثر زیادی که میزان شارژ یا دما بر آنالیز دقیق یا عملی ظرفیت باتری وجود دارد اطلاعات بیشتری درباره تنوع ظرفیت باتری توسط تولید کنندگان باتری فراهم آمده است.

۹۱۳ ۷۲– ۰۲۱